Program Amaçları ve Yeterlilikleri

PROGRAM AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

EĞİTİM ALANINI KAPSAYAN AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1: İnsani değerleri ön planda tutan, etkili iletişim kurabilen, etik değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen, sorumluluk sahibi, toplumun ağız ve diş sağlığının korunması ve hastalıklarının tedavisi için çalışan, mesleki uygulamalarında yetkin, bilgi ve becerisini kullanarak hastalık ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşan, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, ekip çalışmasına yatkın çağdaş diş hekimleri ve bilim insanları yetiştirmek

 • Hedef 1.1: Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ışığında eğitim programının güncel tutulması.
 • Hedef 1.2: Araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, yaşam boyu öğrenmeye açık, etik ve deontolojik prensiplere özen gösteren diş hekimleri yetiştirmeyi teşvik edecek şekilde eğitim programının şekillendirilmesi.
 • Hedef 1.3: Liderlik, ekip çalışması, araştırmaya teşvik, etkili iletişim, risk yönetimi gibi uygulamalara eğitim programında yer verilmesi.
 • Hedef 1.4: Hem klinik müdahale hem de kuramsal açıdan kaliteli lisans ve lisansüstü eğitimin temini.
 • Hedef 1.5: Hem lisans hem de lisansüstü programlarda eğitim alan öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda yetkinlikleri kazanabilmeleri için yeterli sayıda klinik uygulama yapabilmelerinin sağlanması ve bu uygulamalar için ileri teknolojilerle donatılmış laboratuvar ve klinik uygulama sahalarının oluşturulması.
 • Hedef 1.6: Sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler için öğrenci topluluklarının oluşturulması, öğrenci kulüplerinin açılması ve açılan kulüplerin faaliyetlerinin desteklenmesi.
 • Hedef 1.7: Konvansiyonel ve tamamlayıcı ölçme araçları kullanarak ölçme ve değerlendirmede araç çeşitliliğinin sağlanması.
 • Hedef 1.8: Öğrencilerin eğitimleri boyunca destek alabilecekleri danışmanlık ve koordinatörlük sistemlerinin devamlılığının sağlanması.
 • Hedef 1.9: Eğitimde kaliteyi ve standardizasyonu sağlamaya yönelik fakülte öğretim üyelerinin katıldığı bilimsel etkinliklerin desteklenmesi.
 • Hedef 1.10: Aktif öğrenme yöntemlerine eğitim programında daha çok yer verilmesi ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının benimsenmesi.

ARAŞTIRMA ALANINI KAPSAYAN AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 2: Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yaparak, evrensel, kaliteli, geçerli ve güvenilir bilgi üretmek

 • Hedef 2.1: Akademisyenlerin bilimsel aktivitelerinin teşvik edilmesi ve gerekli motivasyonun sağlanması.
 • Hedef 2.2: Akademisyenlerin araştırmacı yönlerinin geliştirilmesine yönelik  ortamların oluşturulması.
 • Hedef 2.3: Gerek ulusal gerekse uluslararası çapta düzenlenen bilimsel toplantılara akademisyenlerin katılımının teşvik edilmesi.

AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİ KAPSAYAN AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 3: Bilimsel bilgiler ışığında, güncel teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak ve hasta haklarını gözeterek toplumun ağız ve diş sağlığını korumak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak

 • Hedef 3.1: Sağlıkta kalite süreçlerinin çalıştırılması ve sürecin devamlılığının sağlanması noktasında gerekli eğitim ortamlarının oluşturulması.
 • Hedef 3.2: Toplum ihtiyaçlarını ön planda tutacak, teknolojik gelişmeleri diş hekimliği uygulamalarına entegre edecek ve sürekli güncellenecek şekilde kaliteli sağlık hizmetinin sunulması.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

PY 1. Diş hekimliği mesleği ile ilgili temel tıp bilimleri, klinik bilimler ve sosyal bilimler alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir ve bunları meslek hayatı boyunca uygular.

PY 2. İnsan vücudunun ve özellikle ağız, çene ve dişlerin, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde normal yapısını, fonksiyonlarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini kullanarak; ağız, diş ve çene hastalıklarının lokal ve sistemik nedenlerini inceler, belirti ve bulgularını değerlendirir; ayırıcı tanılarını, teşhis ve tedavi planlamalarını yapar.

PY 3. Hastaların sistemik durumları ile ağız ve çevresindeki dokuların ilişkisini tanımlar; laboratuvar tetkiklerini ve ilaç etkileşimlerini değerlendirir, gerekli önlemleri alır.

PY 4. Diş hekimliği alanındaki materyaller, aletler, cihazlar ve bunların kullanımları hakkında bilgiye sahiptir ve etkin bir şekilde kullanır.

PY 5. Diş hekimliği mesleğinin yasal sorumluluklarına ve etik ilkelerine uygun olarak davranır.

PY 6. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgi ve becerilerini kullanarak, ağız ve çevresindeki dokuları ilgilendiren hastalıkların ve anomalilerin tedavi sürecini yetkinlikleri dahilinde bireysel ve / veya farklı disiplinlerle işbirliği içinde yürütür.

PY 7. Ağız ve diş hastalıkları ile ilişkili bireysel ve toplumsal risk faktörlerine hakimdir; koruyucu ve önleyici uygulamalarla hastalıkların önlenmesine ve azaltılmasına katkıda bulunur; toplum ağız ve diş sağlığı program ve projelerine katılarak hayatın farklı evrelerinde sağlıklılık durumunu destekler.

PY 8. Kalite yönetimi ve süreçlerine, enfeksiyon kontrol yöntemlerine, radyasyon güvenliğine ve tıbbi atık yönetmeliğine uygun davranarak kendisi ve diğer sağlık çalışanları için ergonomik ve güvenli çalışma ortamları sağlar.

PY 9. Dil, din, ırk, cinsiyet, sosyokültürel ve ekonomik durum ayrımı yapmadan; hasta, hasta yakınları, meslektaşları, diğer sağlık personelleri ve toplumla güven ve saygıya dayalı etkili iletişim kurar.

PY 10. Hasta kayıtlarını eksiksiz tutma, koruma, hasta bilgilerinin gizliliğini dikkate alma ve aydınlatılmış onam alma konularında bilinçlidir, hasta haklarını gözetir.

PY 11. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, kendisini sürekli geliştirebilmek için güncel ve kanıta dayalı bilimsel verileri, akademik etkinlikleri ve biyomedikal yenilikleri yabancı dil, bilgi iletişim teknolojileri, kütüphane ve diğer veritabanlarını kullanarak takip eder; bilgilerin geçerliliğini ve doğruluğunu eleştirel düşünce yaklaşımı ile sorgular.

PY 12. Alanında ekip çalışması organize eder, liderlik yaparak sorumluluğu altında çalışanların etkinliklerini ve gelişimlerini inceleyip değerlendirir.

PY 13. Toplumsal sorumluluk bilinci ile gündemdeki olayları kendi alanıyla ilişkilendirerek inceler; duyarlılık gösterir; diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN TYYÇ İLE ÇAPRAZLANMASI