Fakülte Kurulu

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FAKÜLTE KURULU

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Bu Yönetmelik, 65/2005 sayılı KKTC yükseköğretim yasası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulan Yakın Doğu Üniversitesi'nin teşkilatlanmasını, işleyişini ve organların görevlerini kapsar.

Dayanak
Bu Yönetmelik, 65/2005 sayılı KKTC yükseköğretim yasasına dayanmaktadır.

Tanımlar
Bu Yönetmelikte yer alan:

 • Mütevelli Heyeti : Yakın Doğu Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,
 • Üniversite : Yakın Doğu Üniversitesini,
 • Senato : Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunu,
 • Üniversite Yönetim Kurulu : Yakın Doğu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 • Akademik Yöneticiler Kurulu : Yakın Doğu Üniversitesi Akademik Yöneticiler Kurulunu,
 • Başkan : Yakın Doğu Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanını,
 • Rektör : Yakın Doğu Üniversitesi Rektörünü,
 • Rektör Yardımcısı : Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcılarını,
 • Dekan : Yakın Doğu Üniversitesi Fakülteleri Dekanlarını,
 • Müdür : Yakın Doğu Üniversitesi Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu,
 • Enstitü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri Müdürlerini,
 • Bölüm Başkanı : Yakın Doğu Üniversitesi akademik bölümlerinin başkanlarını,
 • Genel Sekreter : Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreterini ifade eder.
Kurulun Kuruluş ve İşleyişi

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Kurul temsil sayısından az olan öğretim üyeleri için seçim yapılmaz. Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
 2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
 3. Yasa ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.

Üyeler