Eğitim Koordinasyon Komisyonu

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM KOORDİNASYON KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Bu yönergenin amacı, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim alanındaki amaç ve hedefleri doğrultusunda, Eğitim Koordinasyon Komisyonu’nun görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinasyon Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar
Bu yönergede geçen;

 • Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesi’ni,
 • Fakülte: Diş Hekimliği Fakültesi’ni,
 • Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
 • Fakülte Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi Kurulu’nu,
 • Fakülte Yönetim Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,
 • Komisyon: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinasyon Komisyonu’nu
 • Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nu
 • Program Değerlendirme Komisyonu: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nu
 • Başkan: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinasyon Komisyonu başkanını
 • Üye: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinasyon Komisyonunda görev yapacak öğretim üyelerini
 • Sınıf Teorik Koordinatörü: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde ilgili sınıfın teorik derslerinin yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini
 • Sınıf Pratik Koordinatörü: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde ilgili sınıfın pratik derslerinin yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini
 • Blok Sorumlusu: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki teorik blokların sorumlularını ifade eder.
Komisyonun Oluşturulması ve Yapısı
 1. Komisyon, Dekanın teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen en az 7 öğretim üye ve/veya elemanından oluşur.
 2. Üye seçiminde farklı anabilim dallarının temsiliyetine dikkat edilir.
 3. Komisyon Başkanı, Eğitim Koordinasyon Komisyonunda görevli üyeler arasından, Dekanın teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
 4. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir.
 5. Komisyon, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri için alt komisyonlar oluşturabilir ve iş bölümü yapabilir.
 6. Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da çalışmalara katılmak üzere davet edebilir.
 7. Gerekli görülen toplantılara preklinik ve klinik sınıflardan 1’er öğrenci davet edilebilir.
 8. Raportör, üyeler arasından Başkan tarafından seçilir.
 9. Öğretim üyesinin komisyon üyeliğinden çekilme isteği, Başkanın Dekanlığa bildirmesi ile yürürlüğe girer.
Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 1. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) kapsamında eğitim müfredatını geliştirmek ve güncellemek
 2. Dersler arasında dikey ve yatay entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak
 3. Ders izlencelerini ve belirtke tablolarını hazırlamak
 4. Derslerin öğrenim hedeflerinin hazırlanmasını ve eğitim bilgi sistemine girilmesini koordine etmek
 5. Sınıf koordinatörleri ile iş birliği içerisinde blok sorumlularını belirlemek
 6. Multidisipliner derslerin içeriklerini ve ölçme-değerlendirme yöntemlerini belirlemek
 7. Alan içi seçmeli derslerin planlanmasını sağlamak
 8. Araştırma Teknikleri ve Sunum dersinde yapılacak poster ve sözlü sunum makalelerini belirlemek
 9. Program Değerlendirme Komisyonu, sınıf koordinatörleri ve anabilim dalı başkanlarından gelen önerileri değerlendirerek ders içeriğini ve konu akışlarını güncellemek
 10. Eğiticilerin eğitim performansını izlemek ve raporlamak
 11. Eğiticilerin eğitimi programlarının ihtiyaçlarını belirlemek ve Dekanlık ile eşgüdüm içerisinde eğitim, seminer, kurs programları organize etmek
 12. Üniversitedeki öğrenme ortamı (derslik, laboratuvar, klinik) ve kaynaklarının yeterliliklerinin belirlenmesine ve bu olanakların geliştirilmesine yönelik raporlar oluşturmak
 13. Diş hekimliği eğitimi programları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri izlemek ve fakültede uygulanabilmesi için öneriler geliştirmek
 14. Acil/olağandışı durumlarda eğitimin etkili bir şekilde sürdürülmesine yönelik öneriler geliştirmek 
Çalışma Esasları
 1. Komisyon akademik yıl süresince ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde ek toplantılar yapabilir.
 2. Komisyonun toplanabilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
 3. Komisyonda alınan kararlar Fakülte Yönetim Kurulu’nda onayladıktan sonra ilgili birim ve komisyonlara iletilir.
 4. Her toplantıdaki gündem ve kararlar tutanak ile kayıt altına alınır, tutanaklar akademik yıl sonunda Dekanlığa teslim edilir.
 5. Komisyon, akademik yıl sonunda değerlendirme raporunu Dekanlığa iletir. 
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Bu Yönerge yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Fakülte Kurulu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu yönerge hükümlerini Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı yürütür.

Üyeler