Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Bu yönergenin amacı, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim alanındaki amaç ve hedefleri doğrultusunda, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ölçme Değerlendirme Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar
Bu yönergede geçen;

 • Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesi’ni,
 • Fakülte: Diş Hekimliği Fakültesi’ni,
 • Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
 • Fakülte Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi Kurulu’nu,
 • Fakülte Yönetim Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,
 • Eğitim Koordinasyon Komisyonu: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinasyon Komisyonu’nu
 • Komisyon: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nu
 • Başkan: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu başkanını
 • Üye: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunda görev yapacak öğretim üyelerini ifade eder.
Komisyonun Oluşturulması ve Yapısı
 1. Komisyon, Dekanın teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen en az 7 öğretim üye ve/veya elemanından oluşur. 
 2. Üye seçiminde farklı anabilim dallarının temsiliyetine dikkat edilir. 
 3. Komisyon Başkanı, Ölçme Değerlendirme Komisyonunda görevli üyeler arasından, Dekanın teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
 4. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir.
 5. Komisyon, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri için alt komisyonlar oluşturabilir ve iş bölümü yapabilir.
 6. Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da çalışmalara katılmak üzere davet edebilir.
 7. Gerekli görülen toplantılara preklinik ve klinik sınıflardan 1’er öğrenci davet edilebilir.
 8. Raportör, üyeler arasından Başkan tarafından seçilir.
 9. Öğretim üyesinin komisyon üyeliğinden çekilme isteği, Başkanın Dekanlığa bildirmesi ile yürürlüğe girer.
Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 1. Mevcut ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin gözden geçirilerek güncellenmesini ve iyileştirilmesini sağlamak,
 2. Eğitim programındaki ölçme ve değerlendirme araçlarının ders içeriği, öğrenme kazanımları ve öğrenme çıktılarına uygunluğunu izlenmek ve geliştirmek,
 3. Blok sonu, vize, final ve bütünleme sınavlarının sorularının belirtke tablolarına uygun şekilde hazırlandığını kontrol etmek, soruları bilişsel düzey uyumu, yapı ve dilbilgisi açısından değerlendirerek onaylamak,
 4. Sınav sonrası analizi yaparak öğretim üyelerine ve ilgili anabilim dalı başkanlarına geri bildirimde bulunmak,
 5. Soruların geçerlik ve güvenirliğini değerlendirerek soru bankasının oluşturulmasını ve yönetilmesinde koordinasyonu sağlamak,
 6. Dekanlık ve Eğitim Koordinasyon Komisyonu ile eşgüdümlü olarak öğretim elemanlarının ölçme-değerlendirme konusundaki eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla kılavuz oluşturmak, seminer ve/veya kurs organize etmek,
 7. Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme konusundaki taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde madde yazımı ve/veya rubrik hazırlanması üzerine danışmanlık hizmeti vermek,
 8. Öğrenciler ve öğretim üyelerinden ölçme ve değerlendirme işleyişi konusunda geri bildirim almaktır.
Çalışma Esasları
 1. Komisyon akademik yıl süresince ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde ek toplantılar yapabilir.
 2. Komisyonun toplanabilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
 3. Her toplantıdaki gündem ve kararlar tutanak ile kayıt altına alınır, tutanaklar akademik yıl sonunda Dekanlığa teslim edilir.
 4. Komisyon, akademik yıl başında yıllık faaliyet planını, akademik yıl sonunda değerlendirme raporunu Dekanlığa iletir. 
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Bu Yönerge yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Fakülte Kurulu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu yönerge hükümlerini Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı yürütür.

Üyeler