Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Bu yönergenin amacı Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonunun kuruluş yapısı, çalışma usul ve esasları ile görev alanlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
Bu yönerge Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonunun gerçekleştireceği yatay geçiş işlemlerine ilişkin faaliyet ve çalışmaları kapsar. 

Dayanak 
Bu yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanan “Yakın Doğu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge”nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Bu yönergede geçen; 

 • Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesi’ni,
 • Fakülte: Diş Hekimliği Fakültesi’ni,
 • Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
 • Fakülte Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi Kurulu’nu,
 • Fakülte Yönetim Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,
 • Komisyon: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonunu ifade eder. 
Komisyonun Oluşturulması ve Yapısı

Bu yönergede geçen komisyonun kuruluş ve üyeleri; 

 1. Komisyon en az 3 asil 2 yedek öğretim elemanından oluşur. 
 2. Komisyona üye görevlendirmesi Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir. 
 3. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Başkan görevi başında olmadığı zamanlarda unvan sıralamasına göre komisyon üyelerinden birisi toplantıya başkanlık eder. 
 4. Gerekli hallerde görüşlerine başvurmak üzere komisyon üyesi olmayan ders sorumlusu öğretim elemanları da toplantılara çağrılabilir ve görüşleri alınabilir. 
Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Komisyon; Kurumlar arası Başarı Puanına, Merkezi Yerleştirme Puanına (Ek-1) ve Yükseköğretim Kurumu ile Üniversite Senatosu tarafından belirtilen özel durumlara bağlı yatay geçiş taleplerini değerlendirerek, gerekli görülen hallerde intibak işlemlerini yerine getirir. 

Çalışma Esasları
 1. Komisyon yatay geçiş başvurularını değerlendirmek üzere dekanın yazılı çağrısı ile en geç yedi iş günü içerisinde toplanır. 
 2. Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu yönünde karar verilir.
 3. Komisyon tarafından alınan kararlar tutanak haline getirilerek Fakülte Yönetim Kurulunda sunulmak üzere Dekanlığa bildirilir.
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Bu Yönerge yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Fakülte Kurulu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu yönerge hükümlerini Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı yürütür.

Üyeler